1398/04/23 - 09:36

ديدار رياست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر دوميري گنجي ، مدير پژوهش و فناوري و مدير طرح و برنامه دانشگاه با معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام گردید

ديدار رياست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر دوميري گنجي ، مدير پژوهش و فناوري و مدير طرح و برنامه دانشگاه با معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام گردید

1398/04/05 - 11:38

کارگاه آموزشی "آشنایی با اصول نگهداری،  معاینات بالینی و تکنیک های تشخیصی در طب پرندگان "

کارگاه آموزشی "آشنایی با اصول نگهداری معاینات بالینی و تکنیک های تشخیصی در طب پرندگان "

1398/04/04 - 12:28

مصاحبه زنده پروفسور داوود دومیری گنجی برترین دانشمند علوم مهندسی جهان (جام جم)

مصاحبه زنده پروفسور داوود دومیری گنجی برترین دانشمند علوم مهندسی جهان (جام جم)

1 2 3 4 5 6 ... 63