معاونت توسعه مدیریت و منابع
7/3/2021 2:08:10 PM | 4438

معاونت توسعه مدیریت و منابع: دکتر بهرام جعفری
برای مشاهده رزومه اینجا کلید کنید
شماره تماس: داخلی 114

مدیریت های تحت نظارت :

         44153452    داخلی   121


شرح وظایف مدیر امور اداری و پشتیبانی:

تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اداری در سطح دانشگاه.
 • اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی.
 • تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستور العمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذی ربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید.
 • مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات رسیدگی به تخلفات اداری .
 • مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذی ربط با همکاری مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.
 • همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با واحدهای ذیربط.
 • انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی.
 • پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط.
 • ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه .
 • انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذی ربط.
 • نظارت در انجام کلیه امور پشتیبانی و خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحدهای مختلف.
 • انجام تعمیرات اساسی به منظور احیاء و نگهداری ساختمانها و تاسیسات موجود.
 • نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمانها ، تاسیسات و لوازم مربوط (از قبیل شبکه های آب ، برق، گازو غیره)در دانشگاه.
 • تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرح های مزبور.
 • برنامه ریزی و نظارت بر روش های مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه .
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمایی های لازم.
 • همکاری در تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پست های سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه دانشگاه .
 • نظارت بر امور حضور و غیاب طرح تمام وقت، اضافه کاری و انتصاب کارکنان (هیات علمی و غیر هیات علمی).
 • مشارکت در جلسات و کمسیون های مختلف و اظهار نظر و ارائه پیشنهادات لازم.
 • رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم.
 • نظارت بر امر ارزشیابی واحدهای تابعه .
 • همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمان ها، اموال و تاسیسات .
 • شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان.
 • انجام سایر امور محوله از طرف مقام معاونت.


2- مديريت امور مالي: محمد ثقفی

تلفن: 44153458

شرح وظایف مدیریت امور مالی باستناد ماده 19 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه :

کلیه وظایف و مسئولیت هایی که در آیین نامه مالی و معاملاتی و دستور العمل های آن برای ذیحساب مقرر گردید به مدیر امور مالی واگذار می شود .

- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و مقررات و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها

- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

- نگاهداری حساب اموال موسسه و نظارت بر اموال مذکور

- تهیه و تنظیم صورتحساب دریافت و پرداخت در پایان هر ماه

- ایجاد هماهنگی بین فعالیت ادارات تابعه امور مالی دانشگاه

- صدور درخواست وجه های مورد نیاز بر اساس تخصیصهای صادره

- شرکت در کمیته ها و کمسیون های مرتبط

- همکاری با حسابرسان منتخب هیات امنا ، بازرسان سازمان بازرسی ، هیات حسابرسی دیوان محاسبات و کارشناسان سازمان امور اقتصادی و دارایی

- همکاری با مدیریت بودجه و تشکیلات جهت هماهنگی امور مربوط به تدوین بودجه های جاری و عمرانی دانشگاه

- ارائه دستورالعمل ها و مقررات قانونی به همکاران مالی و سایر واحد ها

- حسابرسی نمونه ای واحد های ذیربط3- مدیر طرح و برنامه: عباس افرازیده
تلفن داخلی : 103