حضورریاست محترم دانشگاه ، اعضای محترم هیات علمی وکارکنان گرامی درراهپیمایی 13 آبان (روزملی مبارزه با استکبار جهانی )


.....