بازدید ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسوردومیری گنجی ازخوابگاه خواهران وفضای آموزشی واحد فذا


ریاست محترم دانشگاه جناب آقای پروفسوردومیری گنجی به همراه مدیران دانشگاه ازخوابگاه خواهران وفضای آموزشی واحد فذا بازدید کردند. دراین بازدید دانشجویان گرامی درمورد مباحث مختلف دانشجویی  ازجمله خوابگاه وفضای آموزشی با ریاست محترم دانشگاه گفت وگو کردند و از زحمات  ریاست محترم دانشگاه تقدیروتشکربه عمل آوردند. درپایان بازدید ریاست محترم دانشگاه برای افزایش بهبود کیفیت خوابگاه وفضای آموزشی قول مساعدت دادند.