حضورمدیرپژوهش وفناوری وسرپرست امور آموزش وتحصیلات تکمیلی دراولین همایش وقف علم وفناوری شهرستان آمل


.......