زمان بندی سخنرانی های هفته پژوهشبرای دریافت زمانبندی سخنرانی هفته پژوهش دانشکده دامپزشکی اینجا کلیک کنید.

برای دریافت زمانبندی سخنرانی هفته پژوهش دانشکده زیست اینجا کلیک کنید.

برای دریافت زمانبندی سخنرانی هفته پژوهش دانشکده مهندسی اینجا کلیک کنید.