اطلاعیه اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه درباره بیمه تکمیلی

اطلاعیه اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه درباره بیمه تکمیلی
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم رسمی، پیمانی و قراردادی
با سلام
 با عنایت به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی، در صورت درخواست پوشش مجدد و یا تغییر تعداد افراد تحت تکفل مربوط به بیمه تکمیلی، لطفا فرم تکمیل شده را حداکثر تا وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1396/9/14به اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه تحویل دهید.
اداره کارگزینی و رفاه دانشگاه
در ضمن برای رویت فرم، نوع و سقف تعهدات بیمه تکمیلی اینجا را کلیک کنید.