انتصاب جناب آقای دکتر خوشبخت به سمت سرپرست آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، طی حکمی ازسوی ریاست محترم دانشگاه ، جناب آقای دکترخوشبخت عضوهیات علمی دانشگاه به عنوان سرپرست آموزش وتحصیلات تکمیلی منصوب شد.

جناب آقای دکترخوشبخت 
عضومحترم هیات علمی دانشگاه 


 
با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، بدینوسیله از تاریخ 1396/08/27 به مدت شش ماه به سمت سرپرست آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب می شوید. امید است با استعانت از ایزد منان و بهره گیری از همکاری و همدلی سایر همکاران، وفق مقررات، در راستای تحقق اهداف دانشگاه، موفق و موید باشید

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل