اطلاعیه انتخابات شورای صنفی دانشجویی


اطلاعیه
به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند انتخابات شورای صنفی دانشجویی به شرح ذيل برگزار می گردد.
 روز سه شنبه مورخ 1396/09/21 از ساعت 11 الی 13  در محل سازمان مركزي دانشگاه
روز چهارشنبه مورخ 1396/09/22 از ساعت 11 الی 13 در محل دانشكده دامپزشكي

اموردانشجویی