گزارش تصویری از برگزاری جلسات توجیهی معرفی رشته ویژه دانشجویان جدیدالورود 96


مسئول برگزاری:

مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
      (انجمن های علمی دانشجویی)