تجلیل ازمدیرمحترم روابط عمومی واموربین الملل  دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل درسیزدهمین نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دانشگاه ها وپارک های علم وفناوری منطقه دوکشور


....