نشست تخصصی مدیراموربین الملل دانشگاه به همراه اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی با رییس دانشکده دامپزشکی ومدیراموربین الملل دانشگاه باری ایتالیا


دراین نشست راه های ایجاد وگسترش همکاری بین المللی بین دودانشگاه مورد بحث وبررسی قرارگرفت . مقررگردید ضمن عقدتفاهم نامه همکاری بین دودانشگاه ، کمیته تخصصی درخصوص پروژه های مشترک ، انتقال اساتید جهت ارائه کارگاه وتدریس دوره های کارشناسی ارشد ودکتری تشکیل گردد .