انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه سال تحصیلی 97-96 برگزارگردید


انتخابات شوراي صنفي دانشجويان دانشگاه به مدت دو روز در تاريخ هاي  سه شنبه 21/9/96 و چهارشنبه 22/9/96 در محل سازمان مركزي و دانشكده دامپزشكي دانشگاه با حضور كارشناسان امور دانشجويي آقاي روشن و خانم حسيني برگزار گرديد.
بعد از برگزاري انتخابات و شمارش آراء اخذ شده كه با حضور نمايندگان امور دانشجويي و حراست و دفتر حقوقي دانشگاه انجام شد، دانشجويان ذيل به عنوان اعضاي شوراي صنفي دانشجويان براي سال تحصيلي 97-96 انتخاب گرديدند.
1 اردلان رنجبر     2 محمد مهدي سپهريان     3 علي ذوالفقاري    
4 صدف صادقي     5 سيد مهدي اعظمي مهر     6 اركيده غلامي    
7 حميده صالحي