معرفی دبیران و اساتید مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:


جهت عضویت و فعالیت در انجمن‌های علمی دانشجویی مرتبط با دانشکده‌ها به دبیران انجمن های علمی دانشجویی و جهت مشاوره به اساتید مشاور مربوطه به شرح پوستر ذیل مراجعه نمائید. 


 
با تشکر                    
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه