ثبت نام دوره آموزشی لینوکس


قابل ذکر است تعداد پذیرش محدود می باشد واولویت با کسانی خواهد بود  که زودتر ثبت نام کرده اند.