اطلاعیه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری امتحانات مجازی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399
12/28/2020 10:42:36 AM 1759

اطلاعیه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری امتحانات مجازی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400 - 1399

 

 زمان و روز برگزاري امتحان پايان نيمسال، عیناً بر اساس برنامه ريزي صورت گرﻓته در سامانه آموزش خواهد بود.

 1. مسئول اصلی برگزاري امتحان، استاد درس است.
 2. بر اساس مقررات آموزشي، استاد هر درس مرجع اصلی ارزشيابي دانشجويان در همان درس است.
 3. انتخاب روش امتحان به عهده استاد است.
 4. به منظور ارزيابي صحيح تر دانشجو، بارم امتحان پاياني بگونه اي تخصیص يابد كه ارزيابي مستمر از دانشجو در طول نيمسال نقش قابل توجهی داشته باشد.
 5. استاد مربوطه می تواند امتحان درس خود را از طریق سامانه آموزشی مجازی دانشگاه برگزار نماید. به این طریق که پس از طراحی سؤال طبق فرمت برگه های امتحانی دانشگاه، فایل امتحانی را به فرمت PDF تبدیل کرده و در سامانه Adobe connect خود share نماید تا در مدت زمانی که توسط استاد تعیین خواهد شد، به سوالات پاسخ داده شود.

اگر تعداد برگه های امتحان بیش از یک عدد باشد، استاد می تواند برای هر برگه زمان مجزا در نظر گرفته و پس از اتمام زمان مورد نظر، صفحۀ بعدی را برای دانشجو به نمایش در آورد.

 1. با توجه به محدوديت هاي برگزاري امتحان به شيوه غيرحضوري و احتمال اختلال در اتصال اينترنت ﻻزم است استاد راهکار جايگزين دیگری که ترجيحا بهتر است همان كانال ارتباطي استاد با دانشجو كه در طول نيمسال بوده معرفی گردد. اين كانالهاي ارتباطي می تواند شماره تماس استاد، ايميل استاد، واتساپ، ساير فضاهای مجازي و موارد مشابه باشد.
 2. به منظور تجديد قواي دانشجويان براي امتحانات بعدي، حداكثر زمان مجاز براي برگزاري امتحان ۲ ساعت در نظر گرﻓته شود.
 3. زمان بارگيري سواﻻت و بارگذاري پاسخنامه به ترتيب ٥ و ۱۰ دقيقه پيشبيني شود
 4. حضور استاد درس در روز برگزاري امتحان در دانشگاه الزامي است، تا در صورت بروز مشكل، با هماهنگي مدير گروه و مدیر آموزشي دانشگاه نسبت به رفع اشكاﻻت پيش آمده اقدام ﻻزم صورت پذيرد.
 5. استاد درس موظف است كه صورتجلسه امتحان تنظيم شده را تكميل نموده و اسامي غائبين را به مسئول آموزش دانشكده تحويل نمايد
 6. مطابق با قوانين آموزشي عدم شركت دانشجو در جلسه امتحان پايان نيمسال به منزله غيبت تلقی خواهد شد.
 7. اساتيد ميبايست پس از برگزاري امتحانات پاسخنامه ها درياﻓتي را از نظر كيفيت (خوانا بودن) بررسي نموده و از دانشجو درخواست نمايد تا نسبت به ارسال مجدد موارد ناخوانا از طريق كانال ارتباطي مشخص شده تا حداكثر يك ساعت بعد از امتحان اقدام نمايد. در غير اين صورت اسامي دانشجوياني كه پاسخنامه هاي درياﻓتي آنها از لحاظ خوانا و ناخوانا بودن داراي كيفيت نامناسب است را به همراه ليست حضور و غياب به آموزش دانشكده تحويل نمايد.
 8. لطفا يك بايگاني از پاسخنامه هاي درياﻓتي تهيه نموده، تا جهت رﻓع موارد پيشبيني نشده در آينده از آنها بهره گرفته شود.

       جهت دريافت فايل پاسخنامه اينجا كليك كنيد.

موارد توصيه اي

 1. سئواﻻت طراحي شده به اندازه کافی داراي تنوع ﻻزم بوده، به گونه اي كه سواﻻت همه دانشجويان يكسان نباشد تا بدين ترتيب امكان تقلب در امتحان كمتر گردد.

۲. اخذ امتحان شفاهي به صورت تلفنی، آنلاین يا ساير راههاي ارتباطي به صورت تصادفی از برخي دانشجويان بلافاصله پس از امتحان نيز می تواند به اﻓزايش سلامت امتحان كمك نمايد.

 1. براي اطمينان از سلامت برگزاري امتحان، به اساتيد توصيه می شود از دانشجويان درخواست نمايند كه با معرفی خود و ذكر شماره دانشجويي، راه حل هاي سئواﻻت را به صورت صدا ضبط نموده و به همراه پاسخنامه براي استاد ارسال نمايند.
 2. پيشنهاد می شود سؤاﻻت تشريحي به گونه اي طراحي شود كه امكان تقلب و استفاده از كتاب و جزوه كمينه گردد.
 3. در اعلام نمره نهائي دانشجو، پارامترهايي نظير معدل دانشجو، نمره آزمونهاي ارزيابي مستمر و آزمون پاياني می تواند مدرس را در ارزيابي نمره نهائي كمك نمايد.
 4. مقايسه پاسخنامه هاي دانشجويان و يكسان بودن روش حل و جوابها، می تواند كمك مؤثري در شناسايي دانشجويان خاطي بنمايد.
0 نظر
ثبت نظر