اعضاء هیأت علمی دانشکده زیست فناوری و گیاهان دارویی

 

 


 

نام: دکتر سید علی رضوی -  رزومه تلفن داخلی: 164
پست الکترونيکی: a.razavi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی ریزازدیادی درختان و درختچه های دارویی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر مجتبی رنجبر -  رزومه تلفن داخلی: 160
پست الکترونيکی: ranjbarf@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر مصطفی گواهی -  رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: m.govahi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی رتبه علمی: استادیار
       

نام: دکتر سیدعلی اندی -  رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: a.andi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی رتبه علمی: استادیار
     

نام: دکتر محبوبه زارع -  رزومه تلفن داخلی: 163
پست الکترونيکی: m.zare@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی شیمی آلی رتبه علمی: استادیار
 
     


نام: حسین عزیزی - رزومه تلفن داخلی: 147
پست الکترونيکی: h.azizi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی رتبه علمی: استادیار

 

نام: دکتر سمیه رهایی - رزومه تلفن داخلی:  
پست الکترونيکی: s.rahaiee@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای بیوتکنولوژی مواد غذایی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر محمود کیانی -  رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: m.kiani@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی اصلاح گیاهان دارویی رتبه علمی: استادیار