اعضاء هیأت علمی دانشکده فناوریهای مهندسی
 
نام: دکتر فرید صمصامی خداداد - رزومه تلفن داخلی: 162
پست الکترونيکی: samsami@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات-سیستم رتبه علمی: استادیار
 
 
نام: دکتر فخرالدین نظری - رزومه تلفن داخلی: 126
پست الکترونيکی: nazari@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش الکترونیک-مدارات مجتمع نوری رتبه علمی: استادیار
 
 
نام: دکتر محمد سلیمانی لشکناری - رزومه تلفن داخلی: 161
پست الکترونيکی: m.soleimani@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای مهندسی شیمی رتبه علمی: استادیار
 
 
نام: دکتر مجید اسحق نیموری - رزومه تلفن داخلی: 136
پست الکترونيکی: m.eshagh@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی مکانیک رتبه علمی: استادیار


نام: دکتر سید سعید موسوی - رزومه تلفن داخلی: 115
پست الکترونيکی: s.moosavi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی مهندسی برق رتبه علمی: استادیار
 
 
نام: دکتر قدیر اسماعیلی - رزومه تلفن داخلی: 115
پست الکترونيکی: q.esmaili@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی مهندسی مکانیک رتبه علمی: استادیار
 

نام: دکتر بهرام قربانی - رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: b.ghorbani@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای مهندسی مکانیک رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر بهرام جعفری - رزومه تلفن داخلی:  
پست الکترونيکی: b.jafari@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای مهندسی مکانیک رتبه علمی: استادیار
 
 
نام: دکتر سهراب صابری مقدم - رزومه تلفن داخلی:  
پست الکترونيکی: s.saberi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای مهندسی برق رتبه علمی: استادیار
 
 
نام: دکتر محمدحسن شاهوی - رزومه تلفن داخلی:  
پست الکترونيکی: m.shahavi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای مهندسی شیمی رتبه علمی: استادیار
 
 
نام: دکتر هادی رضازاده - رزومه تلفن داخلی:  
پست الکترونيکی: h.rezazadeh@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای ریاضی کاربردی رتبه علمی: استادیار