رییس اداره پذیرش و ثبت نامحسین بهداد     
رشته تحصیلی: 
مدیریت اجرایی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن:  44153452-011
داخلی : 131
پست الکترونیک:  Hossein.behdad@gmail.com


 ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در هر سال تحصیلی با طی مراحل زیر :

۱-۱ )  کنترل مدارک ارائه شده با مدارک آزمون و مطابقت آن با دستورالعمل صادره از سازمان سنجش که در زمان ثبت نام به همراه لیست پذیرفته شدگان به دانشگاه ابلاغ می گردد و صدور کارت شناسایی موقت برای دانشجوی ثبت نام شده.
۲-۱ ) بررسی کارت های شرکت درآزمون ارسالی از سازمان سنجش و اعلام کمبود کارت ها .
۳-۱ ) بررسی در مشخصات شناسنامه ایی و تحصیلی مدارک ارائه شده دانشجویان ثبت نام شده با مدارک آزمون و اعلام مغایرت های مشاهده شده به سازمان سنجش .
۴-۱ ) اعلام مغایرت معدل مشاهده شده دانشجویان ثبت نامی به سازمان سنجش (بررسی مغایرتها هر سال براساس دستورالعمل ثبت نامی صورت می گیرد).
۵-۱  ) کنترل تاییدیه های تحصیلی واصله دانشجویان با مدارک ارائه شده.
۶-۱ ) صدور کارت دایم دانشجویی و تحویل آن به دانشجویانی که پرونده تحصیلی شان کامل باشد.
۷-۱ ) درخواست تاییدیه و ریزنمرات تحصیلی مقطع کاردانی برای دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کنترل تاییدیه و ریزنمرات واصله با مدارک تحصیلی ارائه شده و ارسال نمرات برای دانشکده .

۲-صدور مرخصی تحصیلی، موافقت با انصراف دایم ،اخراج بدلیل مشروطی و عدم مراجعه برای انتخاب واحد، کنترل اخطارهای صادره از دانشکده ها .

۳ -بررسی و تنظیم وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی برای طرح پرونده در کیمسیون بررسی موارد خاص، ارسال پرونده به کمیسیون، ارسال پاسخ کمیسیون به دانشکده و اعلام به دانشجو .

۴-  صدور کارت دانشجویی موقت المثنی برای دانشجویانی که کارت دایم شان را گم کرده اند و صدور کارت دائم المثنی با شرایط خاص.

۵- تهیه و تنظیم اطلاعیه های مربوط به میهمان و انتقال و.... دانشجویان به سایر و بلعکس.

۶-  بررسی درخواست های میهمان وانتقال و... دانشجویان این دانشگاه برای سایر دانشگاه ها و تایید آن در هر نیمسال تحصیلی، اعلام نتایج درخواست ها به دانشکده ها، بررسی نمرات واصله با لیست میهمانی و ارسال آن به دانشکده و واحد رایانه آموزش، ارسال مدارک دانشجویان انتقالی پس از انجام تسویه حساب.

۷-  ارسال مدراک دانشجویانیکه از طرف  سازمان سنجش و یا با استفاده از تسهیلاتی (چون سهمیه شاهد، فرزندان اعضای هئیت علمی و...) از بدو امر در دانشگاههای دیگر ثبت نام نموده اند.

۸-بررسی و اعلام نظر درخواستهای میهمانی و انتقال و.... دانشجویان سایر دانشگاه ها ، تهیه لیست به ترتیب رشته تحصیلی جهت اعلام نظر دانشکده و گروه آموزشی و کمیته نقل و انتقال، پاسخ به درخواستها براساس نظر کمیته نقل و انتقال، ارسال نمرات میهمانی به دانشگاه مقصد پس انجام تسویه حساب توسط دانشجو، درخواست مدارک تحصیلی دانشجوی انتقالی و پیگیری در تکمیل مدارک و نهایتاً تحویل کارت دائم دانشجویی.

۹- بررسی درخواست دانشجویان متقاضی تغییررشته داخلی، اعلام قبولی و یا عدم قبولی کد های رشته تحصیلی مورد تقاضا به دانشجو، تایید درخواست تغییر رشته (انجام مراحلی مشابه مراحل ب8) وابلاغ مصوبه کمیته نقل وانتقال به دانشکده و دانشجو، ارسال نمرات رشته قبلی(در صورت انجام تسویه حساب دانشجو در رشته قبلی) جهت انجام معادل سازی به دانشکده.

۱۰-اعلام تغییر مشخصات دانشجویانی که مشخصات شناسنامه ایی خود را در دوران تحصیل تغییر داده اند به دانشکده و اعمال آن در رایانه.

۱۱- اعمال تغییر وضعیت تحصیلی دانشجویان (اخراج، انتقال،انصراف، و... و تعریف شماره دانشجویی میهمان،انتقال و.... در رایانه.