رئیس اداره نظارت و ارزیابی: دکتر حجت الله شکری  رزومه
 
کارشناس نظارت ارزیابی: سید رضا حسنی
شماره تماس داخلی:155

شرح وظایف نظارت و ارزیابی
• انجام بررسی های لازم و ارائه طرحهای اصلاحی در زمینه فعالیتهای آموزشی
• جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار از فعالیتهای آموزشی دانشگاه
• انجام بررسی های علمی در مورد میزان موفقیت برنامه های آموزشی دانشگاه
• انجام مطالعات مربوط به نظام آموزشی و ارائه طرحهای اصلاحی در زمینه ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دانشگاه و نیازمندی های کشور
• توزیع و تخصیص بورسهائی که به اعضاء هیات علمی تعلق می گیرد و اظهارنظر در مورد ماموریتهای علمی خارج از کشور
• نظارت در تهیه موارد درسی و نشریات دانشگاهی
• بررسی در امور هماهنگی تعداد ساعات تدریس هیاتهای علمی
• ارائه خدمات لازم در زمینه های مختلف برنامه ریزی به واحدهای آموزشی
• بررسی و اظهارنظر نسبت به انتصابات اعضاء هیات علمی
• مطالعه در زمینه فعالیتهای هیات علمی و تهیه برنامه های مربوط به توسعه دانش آنان
• برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی خاص
• سایر امور محوله مربوط