1/24/2022 8:36:57 AM 1/24/2022 8:36:57 AM
نحوه درخواست دانشجویان برای کمیسیون موارد خاص دانشگاه
1/24/2022 8:36:57 AM | 956

نحوه انجام در خواست برای کمیسیون موارد خاص دانشگاه و استانی:

 

ابتدا در سامانه سجاد ثبت نام و بعد از پرداخت وجه مورد نظر نسخه اسکن شده فیش واریزی در سامانه در قسمت مربوطه بارگذاری گردیده و اصل فیش واریزی به صورت پست به آدرس دانشگاه - امور دانشجویی - کمیسیون موارد خاص -آقای ذوالفقاری ارسال گردد.

مبلغ واریزی برای کمیسیون دانشگاه 200/000 ریال به حساب درآمد اختصاصی

IR460100004001110303020034

345110353119505000000000140120 شناسه پرداخت

مبلغ واریزی برای کمیسیون موارد خاص استانی:  500/000 ریال

شماره حساب : 660100004001073903022968

شناسه پرداخت: 387073953119500001400264888204

 

بدیهی است در صورت عدم واریز وجه مورد نظر ، پرونده دانشجو ارجاع نمی گردد و عوافب آن به عهده دانشجو می باشد.

آدرس پستی دانشگاه : مازندران- آمل - خیابان طالقانی- اباذر 35

کد پستی : 64616-46456

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر