6/14/2021 9:43:12 AM 6/14/2021 9:43:12 AM
نحوه برگزاری امتحانات مجازی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹
6/14/2021 9:43:12 AM | 1046

اطلاعیه مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاری امتحانات مجازی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰ ۱۳۹۹

 1. زمان و روز برگزاري امتحان پايان نيمسال، بر اساس برنامه ريزي سامانه آموزش خواهد بود.
 2. مسئول اصلی برگزاري امتحان، استاد درس است.
 3. استاد هر درس مرجع اصلی ارزشيابي دانشجويان همان درس است.
 4. انتخاب روش امتحان به عهده استاد است.
 5. به منظور ارزيابي صحيح تر دانشجو، نمره امتحان پاياني بگونه اي تخصیص يابد كه ارزيابي مستمر از دانشجو در طول نيمسال نقش قابل توجهی داشته باشد.
 6. حضور استاد درس در روز برگزاري امتحان در دانشگاه الزامي است، تا در صورت بروز مشكل، با هماهنگي مدير گروه و مدیر آموزشي دانشگاه نسبت به رفع اشكاﻻت پيش آمده اقدام ﻻزم صورت پذيرد.
 7. استاد درس موظف است كه صورتجلسه امتحان تنظيم شده را تكميل نموده و اسامي غائبين را به مسئول آموزش دانشكده تحويل نمايد
 8. مطابق با قوانين آموزشي عدم شركت دانشجو در جلسه امتحان پايان نيمسال به منزله غيبت تلقی خواهد شد.
 9. اولویت برگزاری امتحانات دروس تئوری از طریق سامانه آموزش مجازی یکپارچه دانشگاه است. استاد مربوطه می تواند امتحان درس خود را از طریق سامانه آموزشی مجازی به این طریق برگزار کند که پس از طراحی سؤال طبق فرمت برگه های امتحانی دانشگاه، فایل امتحانی را به فرمت PDF تبدیل کرده و در سامانه Adobe connect خود اشتراک گذاری نماید تا در مدت زمانی که توسط استاد تعیین خواهد شد، به سوالات پاسخ داده شود.
 10. اگر تعداد برگه های امتحان بیش از یک عدد باشد، استاد می تواند برای هر برگه زمان مجزا در نظر گرفته و پس از اتمام زمان مورد نظر، صفحۀ بعدی را برای دانشجو به نمایش در آورد.
 11. با توجه به محدوديت هاي برگزاري امتحان به شيوه غيرحضوري و احتمال اختلال در اتصال اينترنت و قطعی برق ﻻزم است استاد راهکار جايگزين دیگری (که ترجيحا بهتر است همان كانال ارتباطي استاد با دانشجو در طول نيمسال بوده) را معرفی نماید. اين كانالهاي ارتباطي می تواند شماره تماس استاد، ايميل استاد، کانال های صفحات اجتماعی، ساير فضاهای مجازي و موارد مشابه باشد.
 12. به منظور تجديد قواي دانشجويان براي امتحانات بعدي، حداكثر زمان مجاز براي برگزاري امتحان ۲ ساعت در نظر گرﻓته شود.
 13. زمان بارگذاري پاسخنامه توسط دانشجو و ارسال برای استاد حداکثر ۱۰ دقيقه پیش بینی شود.
 14. اساتيد می بایست پس از برگزاري امتحانات پاسخنامه های درياﻓتي را از نظر كيفيت (خوانا بودن) بررسي نموده و از دانشجو درخواست نمايد تا نسبت به ارسال مجدد موارد ناخوانا از طريق كانال ارتباطي مشخص شده تا حداكثر يك ساعت بعد از امتحان اقدام نمايد. در غير اين صورت اسامي دانشجوياني كه پاسخنامه هاي درياﻓتي آنها از لحاظ خوانا و ناخوانا بودن داراي كيفيت نامناسب است را به همراه ليست حضور و غياب به آموزش دانشكده تحويل نمايد.
 15. لطفا يك بايگاني از پاسخنامه هاي درياﻓتي تهيه نموده، تا جهت رﻓع موارد پیش بینی نشده در آينده از آنها بهره گرفته شود.
 16. از برگزاری امتحان پایان ترم به صورت شفاهی خود داری شود. اما براي اطمينان از سلامت برگزاري امتحان، به اساتيد توصيه می شود از دانشجويان درخواست نمايند كه با معرفی خود و ذكر شماره دانشجويي، راه حل هاي سئواﻻت را به صورت صدا ضبط نموده و به همراه پاسخنامه براي استاد ارسال نمايند.

موارد توصیه ای

 • سئواﻻت طراحي شده به اندازه کافی داراي تنوع ﻻزم بوده، به گونه اي كه سواﻻت همه دانشجويان يكسان نباشد تا بدين ترتيب امكان تقلب در امتحان كمتر گردد.
 • اخذ امتحان شفاهي به صورت تلفنی، آنلاین يا ساير راههاي ارتباطي به صورت تصادفی از برخي دانشجويان بلافاصله پس از امتحان نيز می تواند به اﻓزايش سلامت امتحان كمك نمايد.
 • پيشنهاد می شود سؤاﻻت تشريحي به گونه اي طراحي شود كه امكان تقلب و استفاده از كتاب و جزوه كمينه گردد.
 • در اعلام نمره نهائي دانشجو، پارامترهايي نظير معدل دانشجو، نمره آزمونهاي ارزيابي مستمر و آزمون پاياني می تواند مدرس را در ارزيابي نمره نهائي كمك نمايد.
 • مقايسه پاسخنامه هاي دانشجويان و يكسان بودن روش حل و جوابها، می تواند كمك مؤثري در شناسايي دانشجويان خاطي بنمايد.

 

    جهت دريافت فايل پاسخنامه اينجا كليك كنيد.

 

روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

0 نظر
ثبت نظر