5/28/2022 8:16:08 AM 5/28/2022 8:16:08 AM
تکمیل پرسشنامه طرح ملی سیمای زندگی
5/25/2022 1:21:18 PM | 176
قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه
پرسشنامه طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان در ابعاد مختلف با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان برای ورودی سال ۹۶و ۹۷ لطفا تکمیل گردد.
 
معاونت دانشجویی
0 نظر
ثبت نظر