8/1/2022 12:56:53 AM 8/1/2022 12:56:53 AM
اطلاعيه و شرايط مزايده فروش زمين دانشگاه
8/1/2022 12:56:10 AM | 754

موضوع مزايده: عبارت است از فروش یک قطعه زمين به شماره پلاك ثبتي 14680 فرعي از 44 اصلي بخش 9 قطعه شماره 4 مفروزی از 153 شهرستان آمل واقع در خ رسالت (اسپه کلا)، رسالت 13 ، روبروی عدل 1 با کاربری مسکوني به مساحت تقریبي 281 متر مربع . علاقمندان به خرید مي توانند با مراجعه به سامانه ستاد ایران setadiran.ir از شرایط مزایده اطلاع حاصل و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکميل و رعایت مفاد مندرج در آن در مزایده شرکت نمایند.

برای دریافت آگهی مزایده اینجا کلیک نمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه 

0 نظر
ثبت نظر