9/14/2022 9:46:19 AM 9/14/2022 9:46:19 AM
آگهی اجاره انتشارات دانشگاه
9/14/2022 9:46:19 AM | 323

دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل در نظر دارد انتشارات دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه را بصورت اجاره به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند برای بازدید از مکان و دریافت شرایط و ضوابط حد اکثر تا تاریخ 1401/06/28 به مدیریت دانشجویی دانشگاه مراجعه و اوراق و فرم های مربوطه را دریافت نمایند. شماره تماس 01144153452 داخلی 148

معاونت دانشجویی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر