6/7/2023 3:19:31 PM 6/7/2023 3:19:31 PM
فیلم آموزشی سامانه آموزش جدید
6/7/2023 3:17:16 PM | 138

قابل توجه دانشجویان محترم برای مشاهده فیلم آموزشی هم آوا برای دانشجویان اینجا کلید کنید.

و همچنین اساتید محترم برای مشاهده فیلم آموزشی هم آوا برای اساتید اینجا کلید کنید.

0 نظر
ثبت نظر