6/12/2022 4:43:43 PM 6/12/2022 4:43:43 PM
وبینار آشنایی با طرح دستیار فناوری (تمدید طرح تا 25 خرداد 1401)
6/12/2022 3:39:09 PM | 175

 

 

جهت شرکت در این وبینار بر روی نشانی زیر کلیک نمایید:

لینک وبینار

معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

0 نظر
ثبت نظر