9/14/2023 12:58:37 AM 9/14/2023 12:58:37 AM
آگهی مزایده خودرو از طریق سامانه ستاد
9/14/2023 12:58:37 AM | 103

به اطلاع می‌رساند دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در نظر دارد از طریق مزایده عمومی و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1391 را با قیمت پایه 2/300/000/000 ریال به صورت مزایده به فروش برساند. بدین‌وسیله از متقاضیان دعوت می‌شود با مراجعه به سایت ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir (بخش مزایده‌ها) و دریافت شرایط و اسناد در این مزایده شرکت نمایند.

متقاضیان میتوانند تا تاریخ 1402/07/05 جهت بازدید به آدرس آمل، خیابان طالقانی، اباذر 35، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل مراجعه نمایند. زمان بازدید از ساعت 7:30 تا 14:30 می باشد.

 شماره فراخوان در سامانه ستاد: 1002094928000002

مهلت دریافت اسناد مزایده: 1402/06/26

مهلت ارائه پیشنهاد: 1402/07/05

زمان بازگشایی پیشنهادات: 1402/07/08

تضمین شرکت در مزایده: 230/000/000 ریال به صورت ضمانت‌نامه بانکی

شماره تلفن جهت پاسخگویی به سوالات: ۰۹۱۱۸۵۵۶۳۷۴ (آقای صفری)

در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد، ملاک عمل سامانه ستاد خواهد بود.

 

روابط عمومی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر