کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی
7/25/2021 11:53:50 PM | 118

 

کارشناسان کتابخانه


                                                                                          
نام و نام خانوادگی: لیلا شعبانی  
رشته تحصیلی: علوم تربیتی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن:  44297446 -011
داخلی 111
پست الکترونیک:   Lshabani60@gmail.com

 

مشاهده آئين نامه کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آملکتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل شامل کتابهای ذیل است :

حوزه تعداد عنوان فارسی تعداد عنوان لاتین تعداد نسخه فارسی تعداد نسخه  لاتین
علوم پایه 284 34 782 35
علوم انسانی و اجتماعی 320 3 695 3
فنی و مهندسی 306 0 750 0
هنر و معماری 1 0 1 0
علوم کشاورزی 24 5 65 5
علوم پزشکی 57 11 145 12
دامپزشکی 400 112 999 144
جمع 1392 165 3437 199