اعضای هیئت علمی دامپزشکی
9/11/2021 5:13:07 PM | 1210

نام پست الکترونیک رشته تخصصی تلفن داخلی سایت شخصی رتبه علمی مشاهده رزومه
دکتر سعید سیفی s.seifi@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های طیور ۱۰۲   دانشیار  رزومه
دکتر حجت اله شكري hshokri@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی قارچ شناسی و بیماری ها 103   دانشیار  رزومه
دکتر علي نيك پي a.nikpay@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی 112   استادیار  رزومه
دکتر فهيمه توريان f.tooryan@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی     استادیار  رزومه
دکتر رضا صیرفي r.sayrafi@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی علوم تشریح     استادیار  رزومه
دکتر احمد نازک تبار a.nazaktabar@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی ویروس شناسی    
استادیار
رزومه
دکتر عاطفه عراقی a.araghi@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی     استادیار رزومه
دکتر مجتبی خسروی m.khosravi@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی ویروس شناسی مولکولی     استادیار رزومه
دكتر راحم خوشبخت r.khoshbakht@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی باکتری شناسی    
استادیار
رزومه
دکتر مریم عزیزخانی m.azizkhani@ausmt.ac.i دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی     استادیار  رزومه
دکتر محدثه ابوحسینی m.abuhosseini@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی فارماکولوژی     استادیار رزومه
دکتر راضیه پرتوی r.partovi@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی     استادیار رزومه
دکتر بهرخ مرزبان عباس آبادی b.marzban@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای     استادیار رزومه
دکتر حكيمه گاوزن h.gavzan@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی فيزيولوژي     استادیار  رزومه
دکتر امیر خاکی a.khaki@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی مامایی دام     استادیار  رزومه
دکتر حمیدرضا کاظمینی h.kazemeini@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی     استادیار رزومه
دکتر پولین شهره p.shohreh@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی بهداشت آبزیان     استادیار  رزومه
دکتر شهره عالیان سماک خواه  s.alian@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی اپیدمیولوژی     استادیار رزومه
دکتر عماد احمدی آرا  e.ahmadi@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی     استادیار  رزومه
دکتر نویده میرزاخانی  n.mirzakhani@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی      استادیار رزومه
دکتر ناصر وجدی n.vajdi@ausmt.ac.ir
دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی     استادیار رزومه