اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی فناوری های نوین
8/7/2021 10:22:25 AM | 702

نام پست الکترونیک رشته تخصصی تلفن داخلی سایت شخصی رتبه علمی رزومه
دکتر فرید صمصامی خداداد samsami@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش مخابرات-سیستم 166   استادیار  رزومه
دکتر فخرالدین نظری nazari@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات نوری     دانشیار رزومه
دکتر محمد سلیمانی لشکناری m.soleimani@ausmt.ac.ir دکترای مهندسی شیمی    
دانشیار
رزومه
دکتر مجید اسحق نیموری m.eshagh@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی مکانیک    
دانشیار
رزومه
دکتر سید سعید موسوی s.moosavi@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی مهندسی برق    
استادیار
رزومه
دکتر قدیر اسماعیلی q.esmaili@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی مهندسی مکانیک    
استادیار
رزومه
دکتر بهرام قربانی  b.ghorbani@ausmt.ac.ir دکترای مهندسی مکانیک    
استادیار
رزومه
دکتر بهرام جعفری b.jafari@ausmt.ac.ir دکترای مهندسی مکانیک     استادیار رزومه
دکتر سهراب صابری مقدم s.saberi@ausmt.ac.ir دکترای مهندسی برق     استادیار رزومه
دکتر محمدحسن شاهوی m.shahavi@ausmt.ac.ir دکترای مهندسی شیمی     استادیار  رزومه
دکتر هادی رضازاده h.rezazadeh@ausmt.ac.ir دکترای ریاضی کاربردی     استادیار رزومه
دکتر حسین اسفندیان h.esfandian@ausmt.ac.ir دکترای مهندسی شیمی     استادیار  رزومه
دکتر رسول حاجی زاده r.hajizadeh@ausmt.ac.ir دکترای مهندسی برق     استادیار  رزومه
دکتر محمدعلی حسین زاده hosseinzadeh@@ausmt.ac.ir دکترای ریاضی کاربردی     استادیار رزومه