اعضای هیات علمی زیست فناوری
8/10/2021 10:00:50 AM | 766

نام پست الکترونیک رشته تخصصی تلفن داخلی سایت شخصی رتبه علمی رزومه
دکتر مجتبی رنجبر ranjbarf@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی 136   دانشیار رزومه
حسین عزیزی h.azizi@ausmt.ac.ir دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی 115   استادیار رزومه
دکتر سمیه رهایی s.rahaiee@ausmt.ac.ir دکترای بیوتکنولوژی مواد غذایی 163  
استادیار
 رزومه
دکتر مصطفی گواهی m.govahi@ausmt.ac.ir دکترای اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی    
استادیار
 رزومه
دکتر هاجر رجایی لیتکوهی h.rajaei@ausmt.ac.ir دکترای نانو فیزیک    
استادیار
رزومه
دکتر رشید علیجانی اردشیر r.alijani@ausmt.ac.ir دکترای زیست شناسی دریا    
استادیار
رزومه