اعضای هیئت علمی گیاهان دارویی
8/10/2021 10:11:36 AM | 515

نام پست الکترونيکی رشته تخصصی تلفن داخلی سایت شخصی رتبه علمی رزومه
دکتر سید علی رضوی a.razavi@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی ریزازدیادی درختان و درختچه های دارویی 164   استادیار رزومه
دکتر سیدعلی اندی a.andi@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی     استادیار رزومه
دکتر محبوبه زارع m.zare@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی شیمی آلی     استادیار  رزومه
دکتر محمود کیانی m.kiani@ausmt.ac.ir دکترای تخصصی اصلاح گیاهان دارویی     استادیار  رزومه
دکتر سید مهدی حسینی sm.hosseini@ausmt.ac.ir دکتری تخصصی آلودگی محیط زیست      استادیار رزومه