اعضاء هیأت علمی دانشکده دامپزشکی
10/3/2020 12:46:52 PM | 7987

اعضاء هیأت علمی دانشکده دامپزشکي


نام: دکتر سعید سیفی -  رزومه تلفن داخلی: 102
پست الکترونيکی: s.seifi@ausmt.ac.ir نمابر: 44271054
رشته تخصصی دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های طیور رتبه علمی: دانشیار

نام: دکتر حجت اله شكري -  رزومه تلفن داخلی  : 103
پست الکترونيکی: hshokri@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی قارچ شناسی و بیماری ها رتبه علمی: دانشیار

نام: دکتر علي نيك پي - رزومه تلفن داخلی: 112
پست الکترونيکی: a.nikpay@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر فهيمه توريان - رزومه تلفن داخلی: 104
پست الکترونيکی: f.tooryan@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر رضا صیرفي - رزومه تلفن داخلی: 105
پست الکترونيکی: r.sayrafi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی علوم تشریح رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر احمد نازک تبار - رزومه تلفن داخلی: 105
پست الکترونيکی: a.nazaktabar@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی ویروس شناسی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر عاطفه عراقی - رزومه تلفن داخلی: 107
پست الکترونيکی: a.araghi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر مجتبی خسروی - رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: m.khosravi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی ویروس شناسی مولکولی رتبه علمی: استادیار

نام: دكتر راحم خوشبخت - رزومه تلفن داخلی: 105
پست الکترونيکی: r.khoshbakht@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی باکتری شناسی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر مریم عزیزخانی - رزومه تلفن داخلی: 104
پست الکترونيکی: m.azizkhani@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر محدثه ابوحسینی - رزومه تلفن داخلی: 107
پست الکترونيکی: m.abuhosseini@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فارماکولوژی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر راضیه پرتوی - رزومه تلفن داخلی: 108
پست الکترونيکی: r.partovi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر بهرخ مرزبان عباس آبادی - رزومه تلفن داخلی: 108
پست الکترونيکی: b.marzban@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
 
رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر حكيمه گاوزن - رزومه تلفن داخلی: 108
پست الکترونيکی: h.gavzan@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی فيزيولوژي رتبه علمی: استادیار

 


نام: دکتر امیر خاکی - رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: a.khaki@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی مامایی دام رتبه علمی: استادیار

 


نام: دکتر حمیدرضا کاظمینی - رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: h.kazemeini@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی رتبه علمی: استادیار

 


نام: دکتر پولین شهره - رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: p.shohreh@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی بهداشت آبزیان رتبه علمی: استادیار
 

نام: دکتر شهره عالیان سماک خواه - رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: s.alian@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر عماد احمدی آرا -  رزومه تلفن داخلی  :  
پست الکترونيکی: e.ahmadi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر نویده میرزاخانی -  رزومه تلفن داخلی:  
پست الکترونيکی: n.mirzakhani@ausmt.ac.ir نمابر:  
رشته تخصصی دکترای آسیب شناسی دامپزشکی  رتبه علمی: استادیار