اعضاء هیأت علمی دانشکده گیاهان دارویی
11/24/2019 11:21:42 AM | 21142

اعضاء هیأت علمی دانشکده گیاهان دارویی

 
نام: دکتر سید علی رضوی -  رزومه تلفن داخلی: 164
پست الکترونيکی: a.razavi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی ریزازدیادی درختان و درختچه های دارویی رتبه علمی: استادیار

نام: دکتر سیدعلی اندی -  رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: a.andi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی رتبه علمی: استادیار
     

نام: دکتر محبوبه زارع -  رزومه تلفن داخلی: 163
پست الکترونيکی: m.zare@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی شیمی آلی رتبه علمی: استادیار
 
     


نام: دکتر محمود کیانی -  رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: m.kiani@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی اصلاح گیاهان دارویی رتبه علمی: استادیار