اعضاء هیأت علمی دانشکده زیست فناوری
7/13/2021 1:04:40 PM | 6066

اعضاء هیأت علمی دانشکده زیست فناوری


نام: دکتر مجتبی رنجبر -  رزومه تلفن داخلی: 136
پست الکترونيکی: ranjbarf@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی رتبه علمی: دانشیار

نام: حسین عزیزی - رزومه تلفن داخلی: 115
پست الکترونيکی: h.azizi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی رتبه علمی: استادیار
 

نام: دکتر سمیه رهایی - رزومه تلفن داخلی: 163
پست الکترونيکی: s.rahaiee@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای بیوتکنولوژی مواد غذایی رتبه علمی: استادیار

 
نام: دکتر مصطفی گواهی -  رزومه تلفن داخلی: --
پست الکترونيکی: m.govahi@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی دکترای اکوفیزیولوژی گیاهان دارویی رتبه علمی: استادیار
 

نام: دکتر هاجر رجایی لیتکوهی - رزومه تلفن داخلی: 163
پست الکترونيکی: h.rajaei@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای نانو فیزیک رتبه علمی: استادیار

 
نام: دکتر رشید علیجانی اردشیر - رزومه تلفن داخلی: -
پست الکترونيکی: r.alijani@ausmt.ac.ir نمابر: --
رشته تخصصی: دکترای زیست شناسی دریا رتبه علمی: استادیار