دفتر حقوقی
12/11/2019 11:10:20 AM | 4039مدیر حقوقی:  باقر اخوان اسکی 

تلفن تماس: 133


حوزه های فعالیت دفتر حقوقی

  1.  امور قضائی
  2.  امور قراردادها 
  3.  امور مناقصه و مزایده ها     
  4.  امور املاک
  5. امور رسیدگی به شکایات
  6.  امور مشاوره و پاسخگوئی به استعلامات
 

وظايف و اختيارات دفتر حقو قی
پيگيری دعاوی کيفری و حقوقی دانشگاه در دادگاههای دادگستری
پيگيری دعاوی دانشگاه در ديوان عدالت اداری
پيگيری دعاوی دانشگاه در ادارات کار و تأمين اجتماعی
ارائه مشاوره حقوقی به اعضای هيأت علمی دانشگاه، کارکنان و دانشجويان
حمايت قضايی از اعضای هيأت علمی و کارکنان دانشگاه
پيگيری ثبت املاک دانشگاه در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی
تنظيم قراردادها و تعهدات دانشگاه
کنترل حقوقی مجوز نشريات دانشگاه
بررسی رعايت و اجرای قوانين در سازمان دانشگاه
رسيدگی حقوقی به شکايات کارکنان و اعضای هيأت علمی دانشگاه
پيگيری دعاوی واحدهای دانشگاهی تابعه