اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین
6/12/2023 12:06:50 PM | 8990

گروه فناوری های برق و مکانیک
 • دکتر فرید صمصامی خداداد
 • دکترای مهندسی برق- مخابرات
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: samsami@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر فخرالدین نظری
 • دکترای مهندسی برق- الکترونیک
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: nazari@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر رسول حاجی‌زاده
 • دکترای مهندسی برق- مخابرات
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: r.hajizadeh@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 

گروه فناوری های انرژی نو
 • دکتر مجید اسحق نیموری
 • دکترای مهندسی مکانیک
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: m.eshagh@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر سید سعید موسوی آنچه‌پلی
 • دکترای مهندسی برق- قدرت
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: s.moosavi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر محمد سلیمانی لشکناری
 • دکترای مهندسی شیمی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: m.soleimani@ausmt.ac.ir
 • رزومه 
 • دکتر بهرام قربانی
 • دکترای مهندسی مکانیک
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: b.ghorbani@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر بهرام جعفری
 • دکترای مهندسی مکانیک
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: b.jafari@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 

 

 

 

گروه فناوری های نانو
 • دکتر قدیر اسماعیلی
 • دکترای مهندسی مکانیک
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: q.esmaili@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر محمدحسن شاهوی
 • دکترای مهندسی شیمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: m.shahavi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر حسین اسفندیان
 • دکترای مهندسی شیمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: h.esfandian@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 
 • دکتر فواد مهری
 • فوق دکترای مهندسی شیمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: Fd.mehri@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 

 

گروه فناوری های پزشکی
 • دکتر سهراب صابری مقدم
 • دکترای مهندسی برق- مهندسی پزشکی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: s.saberi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر هادی رضازاده
 • دکترای ریاضیات کاربردی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: h.rezazadeh@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر محمدعلی حسین‌زاده
 • دکترای ریاضیات کاربردی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: hosseinzadeh@ausmt.ac.ir
 • رزومه