اعضای هیات علمی دانشکده گیاهان دارویی
12/20/2022 11:30:36 AM | 5377

 
 • دکتر سید علی رضوی
 • دکترای تخصصی ریزازدیادی درختان و درختچه های دارویی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: a.razavi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر محبوبه زارع
 • دکترای تخصصی شیمی آلی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: m.zare@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر سید علی اندی
 • دکترای تخصصی فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: a.andi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر محمود کیانی
 • دکترای تخصصی اصلاح گیاهان دارویی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: m.kiani@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر سید مهدی حسینی
 • دکترای تخصصی آلودگی محیط زیست 
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: sm.hosseini@ausmt.ac.ir
 • رزومه