اعضای هیات علمی دانشکده زیست فناوری
11/22/2022 8:14:56 AM | 7793

گروه زیست فناوری میکروبی
 • دکتر مجتبی رنجبر
 • دکترای ژنتیک مولکولی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: ranjbarf@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر سمیه رهایی
 • دکترای بیوتکنولوژی مواد غذایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: s.rahaiee@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر داریوش غلامی
 • دکترای تخصصی بیوشیمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: 
 • d.gholami@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 

گروه نانو زیست فناوری
 • دکتر حسین عزیزی
 • دکترای زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: h.azizi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر مصطفی گواهی
 • دکترای اکوفیزیولوژی (نانو سبز)
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: m.govahi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر هاجر رجایی لیتکوهی
 • دکترای نانو فیزیک
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: h.rajaei@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 
 •  
 • دکتر الهه درویشی
 • دکترای  تخصصی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: e.darvishi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 •  

 

 

گروه زیست فناوری دریا

 

 • دکتر رشید علیجانی اردشیر
 • دکترای زیست شناسی دریا
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: r.alijani@ausmt.ac.ir
 • رزومه