اعضای هیات علمی دانشکده دامپزشکی
8/6/2023 1:17:23 PM | 7854

 

 • دکتر سعید سیفی
 • دکترای تخصصی بهداشت و بیماری های طیور
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: s.seifi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر حجت اله شكري
 • دکترای تخصصی قارچ شناسی و بیماری های قارچی
 • مرتبه علمی: استاد
 • پست الکترونیک: hshokri@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر علي نيك پي
 • دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: a.nikpay@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر فهيمه توريان
 • دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: f.tooryan@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 
 •  
 • دکتر رضا صیرفي
 • دکترای تخصصی علوم تشریح
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: r.sayrafi@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر عاطفه عراقی
 • دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: a.araghi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر احمد نازک تبار
 • دکترای تخصصی ویروس شناسی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: a.nazaktabar@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر مجتبی خسروی
 • دکترای تخصصی ویروس شناسی مولکولی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: m.khosravi@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دكتر راحم خوشبخت
 • دکترای تخصصی باکتری شناسی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: r.khoshbakht@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر مریم عزیزخانی
 • دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: rm.azizkhani@ausmt.ac.i
 • رزومه

 • دکتر محدثه ابوحسینی
 • دکترای تخصصی فارماکولوژی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: m.abouhosseini@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر راضیه پرتوی
 • دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: r.partovi@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر بهرخ مرزبان عباس آبادی
 • دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی مقایسه‌ای
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: b.marzban@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر حكيمه گاوزن
 • دکترای تخصصی فيزيولوژي
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: h.gavzan@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر امیر خاکی
 • دکترای تخصصی مامایی دام
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: a.khaki@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر حمیدرضا کاظمینی
 • دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: h.kazemeini@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر پولین شهره
 • دکترای تخصصی بهداشت آبزیان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: p.shohreh@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر شهره عالیان سماک خواه 
 • دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: s.alian@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر عماد احمدی آرا
 • دکترای تخصصی انگل شناسی دامپزشکی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: e.ahmadi@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر نویده میرزاخانی
 • دکترای تخصصی پاتولوژی دامپزشکی 
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: n.mirzakhani@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 •  
 • دکتر ناصر وجدی
 • دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: n.vajdi@ausmt.ac.ir
 • رزومه