مديريت امور مالي
10/22/2019 12:32:07 AM | 3384

مديريت امور مالي: محمد ثقفی

تلفن: 44153458

دورنگار: 44153458

ایمیل: m.saghafi@ausmt.ac.ir

شرح وظایف مدیریت امور مالی باستناد ماده 19 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه :

کلیه وظایف و مسئولیت هایی که در آیین نامه مالی و معاملاتی و دستور العمل های آن برای ذیحساب مقرر گردید به مدیر امور مالی واگذار می شود .

- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و مقررات و ضوابط مربوط و صحت و سلامت آنها

- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی

- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار

- نگاهداری حساب اموال موسسه و نظارت بر اموال مذکور

- تهیه و تنظیم صورتحساب دریافت و پرداخت در پایان هر ماه

- ایجاد هماهنگی بین فعالیت ادارات تابعه امور مالی دانشگاه

- صدور درخواست وجه های مورد نیاز بر اساس تخصیصهای صادره

- شرکت در کمیته ها و کمسیون های مرتبط

- همکاری با حسابرسان منتخب هیات امنا ، بازرسان سازمان بازرسی ، هیات حسابرسی دیوان محاسبات و کارشناسان سازمان امور اقتصادی و دارایی

- همکاری با مدیریت بودجه و تشکیلات جهت هماهنگی امور مربوط به تدوین بودجه های جاری و عمرانی دانشگاه

- ارائه دستورالعمل ها و مقررات قانونی به همکاران مالی و سایر واحد ها

- حسابرسی نمونه ای واحد های ذیربط