بیمه دانا
6/8/2020 11:44:43 AM 3706

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و کارمندان گرامی دانشگاه که عضو بیمه تکمیلی دانا می باشند می رساند نماینده بیمه دانا دوشنبه ها  از ساعت 8 الی 10 در اتاق مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه حضور می یابد. همکاران محترم گواهی های پزشکی خود را بدون نقص در روز و ساعت مذکور به نماینده بیمه تحویل نمایند و بابت ارائه گواهی ها رسید اخذ نمایند.

مدیریت امور اداری و پشتیبانی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر