اطلاعیه مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در خصوص نحوه برگزاري امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی  99-1398
6/9/2020 12:13:13 PM 6440

 

ضمن تشکر و سپاس از همراهی دانشجویان عزیز و زحمات اعضاي محترم هیأت علمی و کارکنان گرامی دانشگاه در تداوم آموزش در نیمسال جاري به صورت غیرحضوري و آرزوی سلامتی برای همۀ عزیزان، چگونگی برگزاري امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی  99-1398 در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل به شرح زیر اعلام می گردد:

 

 1. امتحانات در بازه زمانی 1399/04/07 تا 1399/04/22 برگزار خواهد شد که تاریخ و ساعت برگزاری تمامی درس ها در سامانه سیستم آموزشی دانشجویان به روز رسانی شده است.
 2. برگزاري امتحان پایان نیمسال براي همه دروس شفاهی الزامی است.

تبصره: برگـزاري امتحانـات دروس عملـی کـه نیـاز بـه تشـکیل جلسـات حضـوري دارنـد به زمان دیگری موکول می شود که تاریخ تشکیل کلاس های عملی و چگونگی برگزاری امتحان متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

 1. امتحانات همه مقاطع تحصیلی به صورت غیرحضوري برگزار می شود. بر اساس آیین نامۀ آموزشی، استاد هـر درس برگزار کننده امتحان و مرجع اصلی ارزشیابی دانشجویان در همان درس است.
 2. بخشی از نمره نهایی دروس می تواند به ارزیابی هاي مستمر آموزشی انجام شـده در طـول نیمسال تحصیلی اختصاص یابد.

 

تبصره: استادان می توانند نمره ارزیابی مستمر دانشجویان را بر اساس فعالیت دانشجو، حضور فعال در کلاس های آموزش مجازی، پاسخ به پرسش های استاد در طول برگزاری کلاس، انجام تکالیف واگذار شده در طول ترم، ارائه سمینارهای تخصصی در بستر سامانه آموزش مجازی دانشگاه یا در شبکه های اجتماعی و یا هر روشی که استاد محترم درس تشخیص دهد درنظر گیرند.

 1. امتحان پایان نیمسال براي تمامی دانشجویان یک درس می بایست با یک شیوه یکسان انجـام شـود.

تبصره: انتظار می رود اسـتادان محتـرم سوابق ارزشیابی دانشجویان مربوط به هر درس را حفظ نمایند به گونه ای که در صورت نیاز، قابلیت پیگیری و بررسی مجدد را داشته باشد.

 1. امتحانات غیرحضوري مطابق با زمان برنامه امتحانی ثبت شـده در سـامانه آموزشی دانشگاه آغاز می شود و تعیین پایان زمان برگزاري امتحان (با در نظر گـرفتن عـدم وجـود تلاقـی بـا امتحانـ ات بعـدي، بـراي برخـی ازدانشجویان) بر عهده استاد درس است.

تبصره: بازه مجاز مدت زمان برگزاري امتحانات درس هایی کـه بـه صـورت شفاهی یا پروژه اي برگـزار می شوند، از زمان شروع تا پایان امتحان، حداکثر  5 روز اداري است.

 1. براي برگزاري امتحان غیرحضوري به صـورت شـفاهی / کتبـی، سـامانه آموزشـی غیرحضـوري بـرخط پیشنهاد می شود. با این حال، استادان می توانند از سایر روشها و سامانه هاي مجاز (ضمن اطلاع به مدیر گروه و واحد آموزش دانشگاه) براي برگزاري امتحان استفاده نمایند.
 2. لازم است درخصوص شیوه ارزشیابی و سامانه مـورد نظر بـراي برگزاري امتحانات پایان نیمسال، قبل از شروع امتحان اطلاع رسانی به موقـع، توسط استــاد محترم درس به دانشجویان صورت گیرد.
 3. غیبت دانشجو در امتحان پایان نیمسال، تابع آیین نامه آموزشی بررسـی غیبـت در امتحانـات پایـان نیمسال براي تمام دوره هاي تحصیلی است.
 4. زمان ثبت نمرات براي دروس مقطع کارشناسی حداکثر دوهفته اداری پس از برگزاری آخرین امتحان و براي دروس مقاطع تحصیلات تکمیلی حـداکثر یک ماه بعد از زمان برگزاري امتحان درس است.
 5. همانند نیمسـالهاي گذشــته، لازم است استـادان محترم پس از ثبت موقت نـمرات هـر درس، بـه مدت سـه روز اداری نسبت به بررسی اعتراضات احتمالی دانشجویان، اعمال تغییرات نهایی و ثبت نهایی نمرات اقدام نمایند.

 

شایسته است با توجه به شرایط ویژه حاکم بر نیمسال جاري و مشکلات متعدد به وجود آمده برای دانشجویان و پرسنل دانشگاه در اثر گسترش ویروس کرونا در کشور، مدیران و مسئولین محترم تمام واحـدهای دانشگاه همـاهنگی و برنامـه ریزي لازم را براي برگزاري امتحانات به عمل آورند. بنابراین، انتظار می رود استادان گرامی بـه منظـور برگـزاري مطلوب امتحانات پایان نیمسال بیش از پیش همراهی و مشارکت داشته باشند.

 

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

0 نظر
ثبت نظر