کارگاه "آموزش مهارت تلقیح مصنوعی در گاو" برگزار گردید
12/16/2019 10:56:04 AM 2898

کارگاه "  آموزش مهارت تلقیح مصنوعی در گاو " در تاریخ­ 98/9/22 با تدریس جناب آقای امیر خاکی ، دکترای تخصصی مامایی دام و عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل ، در دو بخش تئوری و عملی برگزار گردید.

0 نظر
ثبت نظر