قابل توجه ورودی های 99 تمام مقاطع
1/20/2021 10:54:57 AM 2573

با بررسی های به عمل آمده اکثر دانشجویان، مدارک ارسالی آنها ناقص می باشد لطفا پس از بررسی موارد خواسته شده نواقص مدراک خود را به دانشگاه ارسال نمایند تا در ادامه تحصیل آنها مشکلی بوجود نیاید. ( روی پاکت پستی نام و نام خانوادگی ، رشته تحصیلی و شماره دانشجویی قید گردد)

آدرس دانشگاه: مازندران آمل میدان قائم-خیابان طالقانی- اباذر 35- کد پستی 64616-46156

 

کاردانی و کارشناسی:

1-اصل مدرک یا گواهی موقت متوسطه(3-3-6) و ریز نمرات

2-اصل یا گواهی موقت متوسطه به همراه ریز نمرات و پبش دانشگاهی به همراه ریزنمرات

3- تکمیل فرم درخواست ثبت نام و اطلاعات پرسنلی

4-تکمیل فرم شماره 1 سنجش( تمامی دانشجویان)

5- تکمیل فرم شماره 4 برای مناطق 1 و تکمیل فرم شماره 5 برای مناطق 2 و 3

6- ارسال معافیت تحصیلی تایید شده از پلیس +10

7- کپی کارت ملی و کپی شناسنامه تمام صفحات

8-  دانلود فرم های مربوطه (فرم ها دانلود و تکمیل شوند)

 

کارشناسی ناپیوسته:

1-اصل مدرک کاردانی به همراه ریز نمرات

2- تکمیل نامه درخواست ریز نمرات و ارسال به دانشگاه محل تحصیل کاردانی

3- تکمیل فرمهای شماره 1،2،3،4 و درخواست ثبت نام و اطلاعات پرسنلی

4- ارسال معافیت تحصیلی تایید شده از پلیس +10

5- کپی کارت ملی و کپی شناسنامه تمام صفحات

6-  دانلود فرم های مربوطه (فرم ها دانلود و تکمیل شوند)

 

کارشناسی ارشد:

1 -اصل مدرک کارشناسی به همراه ریز نمرات

2 تکمیل نامه درخواست ریز نمرات و ارسال به دانشگاه محل تحصیل کارشناسی

3 تکمیل فرم درخواست ثبت نام و فرم اطلاعات پرسنلی

4-تکمیل فرم شماره 4 برای دانشجویان روزانه

5 - ارسال معافیت تحصیلی تایید شده از پلیس +10

6 - کپی کارت ملی و کپی شناسنامه تمام صفحات

7- دانلود فرم های مربوطه (فرم ها دانلود و تکمیل شوند)

 

0 نظر
ثبت نظر