دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

آزمایشگاه‌های آموزشی مهندسی شیمی

آزمایشگاه‌های آموزشی مهندسی شیمی

آزمایشگاه‌های آموزشی مهندسی شیمی

  • آزمایشگاه علوم پایه 1
  • آزمایشگاه علوم پایه 2
  • آزمایشگاه پدیده‌های انتقال
  • آزمایشگاه کنترل فرایند
  • آزمایشگاه عملیات واحد
  • کارگاه نرم افزار
  • کارگاه عمومی
  • نقشه‌کشی صنعتی