دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

آزمایشگاه های تحقیقاتی

آزمایشگاه های تحقیقاتی

آزمایشگاه های تحقیقاتی

آزمایشگاه های تحقیقاتی

 

  • مرکز پردازش سریع شهید حاجی زاده
  •  
  • آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی و مواد پیشرفته
  •  
  • آزمایشگاه تحقیقاتی تولید انرژی پاک و الکتروشیمی
  •  
  • آزمایشگاه تحقیقاتی یادگیری ماشین و یادگیری عمیق
  •  
  • آزمایشگاه تحقیقاتی رباتیک