دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین

گروه فناوری های برق و مکانیک
 • دکتر فرید صمصامی خداداد
 • دکترای مهندسی برق- مخابرات
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: samsami@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر فخرالدین نظری
 • دکترای مهندسی برق- الکترونیک
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: nazari@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر رسول حاجی‌زاده
 • دکترای مهندسی برق- مخابرات
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: r.hajizadeh@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 

گروه فناوری های انرژی نو
 • دکتر مجید اسحق نیموری
 • دکترای مهندسی مکانیک
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: m.eshagh@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر سید سعید موسوی آنچه‌پلی
 • دکترای مهندسی برق- قدرت
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: s.moosavi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر محمد سلیمانی لشکناری
 • دکترای مهندسی شیمی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: m.soleimani@ausmt.ac.ir
 • رزومه 
 • دکتر بهرام قربانی
 • دکترای مهندسی مکانیک
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: b.ghorbani@ausmt.ac.ir
 • رزومه

 • دکتر بهرام جعفری
 • دکترای مهندسی مکانیک
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • پست الکترونیک: b.jafari@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 

 

 

 

گروه فناوری های نانو
 • دکتر قدیر اسماعیلی
 • دکترای مهندسی مکانیک
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: q.esmaili@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر محمدحسن شاهوی
 • دکترای مهندسی شیمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: m.shahavi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر حسین اسفندیان
 • دکترای مهندسی شیمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: h.esfandian@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 
 • دکتر فواد مهری
 • فوق دکترای مهندسی شیمی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: Fd.mehri@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 

 

گروه فناوری های پزشکی
 • دکتر سهراب صابری مقدم
 • دکترای مهندسی برق- مهندسی پزشکی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: s.saberi@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر هادی رضازاده
 • دکترای ریاضیات کاربردی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: h.rezazadeh@ausmt.ac.ir
 • رزومه
 • دکتر محمدعلی حسین‌زاده
 • دکترای ریاضیات کاربردی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • پست الکترونیک: hosseinzadeh@ausmt.ac.ir
 • رزومه