دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه

ریاست دانشگاه

رئیس گروه امور شاهد و ایثارگر

رئیس گروه امور شاهد و ایثارگر

رئیس گروه امور شاهد و ایثارگر

رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثار گر
آقای علیجان خرمانی
مدرک تحصیلی:کارشناسی تکنولوژی آموزشی و فرهنگی
داخلی:123